فارسی

english

محصولات

کاربرد: پاک کننده لکه ها از روی سطوحی که به اسید حساس نیستند.
محصول غلیظ اسیدی که جهت برطرف کردن لکه های سیمانی، آهکی و زنگ آهن از روی کاشیهای لعاب دار و پرسلانی گرانیت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای استفاده بر سطوحی که به اسید حساس هستند مانند آهن، مرمر و سنگ های آهکی مناسب نیست.

مشخصات فنی:
ظاهر محصول: مایع بی رنگ
بسته بندی : گالن 1 لیتری
نسبت مخلوط: نیازی به آب ندارد
ميزان مصرف: متناسب با میزان مصرف 12 تا 16 متر مربع لیتر
دمای محيط در هنگام اجرا : 0 تا 40 +
چگالی: 03 / 1 گرم بر متر مکعب
میزان اسید و بازی: 3/ 0>